18 05
2010

Menzis en reputatie

Geplaatst door: krijvenaar in varia

De werknemer in de zorg geeft politiek en verzekeraar onvoldoende. Met een rapportcijfer van respectievelijk een 4,1 en een 4,7 krijgen politiek en zorgverzekeraars van werknemers in de zorg een dikke onvoldoende als het gaat om hun inspanningen voor kwaliteit van zorg. 

Uit een landelijke zorgenquête van zorgverzekeraar Menzis onder ruim vierduizend werknemers in de zorg blijkt dat bijna zeven van de tien geënquêteerden vinden dat er vanuit de politiek te weinig geld voor de zorg beschikbaar is.  De geënquêteerden zijn ook kritisch over de zorgverzekeraars. Zij kijken te veel naar hun eigen belang, zijn uit op winst, en hebben volgens de respondenten te weinig oog voor de mensen om wie het gaat. Zorgverleners zijn daarnaast kritisch over marktwerking. Marktwerking maakt de zorg duurder en gaat vaak ten koste van de patiënt of cliënt, is het oordeel.

Meer overleg?

Specifieke problemen onder werknemers, zoals landelijke regelgeving, agressie of werksfeer, belooft Menzis aan te kaarten bij zorgverleners, koepelorganisaties en politiek. Menzis verbaast zich over het feit dat er geen overlegorgaan is waarin alle partijen (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en toezichthouders) elkaar treffen. Menzis heeft daarom naar voorbeeld van de SER, het initiatief genomen voor de oprichting van een Stichting voor de Zorg.

Met Menzis dan maar terug naar vroeger, naar het oeverloos vergaderen onder de vleugels van NRV (nu: RVZ), Ziekenfondsraad (nu: CVZ) en andere adviesorganen als COTG (nu: in NZa) ? Hoe fijn het pluche ook zat voor de eerste partijen, de derde partij – patiënten – leden in die fora vooral onder het klapstoel-effect, het ‘Dank voor uw patiëntenperspectief in dit dossier, maar nu het om de bijbehorende financiën gaat, wordt u vriendelijk verzocht om buiten te wachten op ons besluit”.

Dalende kwaliteit

De toekomstverwachtingen zijn niet positief onder werknemers in de zorg. Zes van de tien werknemers denken dat de kwaliteit van de zorg de komende vier jaar afneemt. Als reden voor de dalende kwaliteit noemen ze schrale budgetten, hoge werkdruk en een overvloed aan administratieve taken. De helft van de werknemers in de zorg overweegt daarom wel eens een andere baan te zoeken.

Bureaucratie

Opvallend is dat zorgverleners veel tijd kwijt zijn aan hun administratie. Negen van de tien respondenten werkt als uitvoerende in de zorg. Toch besteden zij veertig procent van hun tijd aan administratieve taken. De enquête leert dat werknemers in de zorg zich over het algemeen veilig voelen. Niettemin heeft bijna de helft van het zorgpersoneel elke maand wel eens met agressie op het werk te maken. Ruim een kwart zelfs wekelijks. Zij hebben vooral te maken met verbale agressie. Om deze reden is agressie en veiligheid voor vijftien procent van de zorgverleners een belangrijk knelpunt.

‘Echte zorg’

Menzis is verontrust over de uitkomsten van het onderzoek. In een reactie onderstreept de zorgverzekeraar dat Menzis zich sterk maakt voor een goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen en zich niet richt op het maken van winst. Goede zorg betekent voor Menzis voldoende, goed en gemotiveerd personeel. Zeker met het oog op de vergrijzing acht Menzis het van groot belang dat het huidige personeel voor de zorg behouden blijft. Menzis wil daarom meehelpen aan het terugdringen van de administratieve taken. Daar hoort meer ruimte voor professionals bij. “De zorgverlener moet niet elke minuut verantwoorden of overal vooraf toestemming voor vragen”, aldus Menzis in een persbericht. “Wij willen bureaucratische procedures vereenvoudigen of afschaffen. Zorgpersoneel moet zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de echte zorg.”