berichten over ‘lobbypraktijk’

30 03
2014

lobby lokaal kansrijk

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Lobbyen voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen kan lucratief zijn; Lobbyen na de verkiezingen biedt ook genoeg kansen, zo laat (stage-)onderzoek “Achter gesloten deuren” zien.

Brief naar formateur niet effectief

De onderzoekers onderscheiden vier stappen die worden doorlopen als een college aantreedt na de verkiezingen: verkennen, onderhandelen, formeren en het tekenen van het coalitieakkoord.

Hieruit wordt dan het collegeprogramma gedestilleerd. De traditionele brief naar de onderhandelaars of formateur om de belangen te behartigen blijkt doorgaans niet effectief.

Het onderzoek schetst een beeld van de tamelijk gesloten periode van onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen , inzicht geven in elke fase van het proces en hoe de lobby kan worden aangewend.  Lees verder »

3 12
2013

global grass roots

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

In the United States, activating those affected by a public policy proposal has long been a useful tactic for bringing about the changes organizations want to see. But now more than ever, grass roots efforts are expanding beyond U.S. borders and going global, presenting new opportunities for success as well as innovative solutions.

Momentum is a major factor in global grassroots. When one country takes action, says APCO Worldwide’s Evan Kraus, it’s highly likely that another will soon follow suit.

Bob Chapman of the American Cancer Society Cancer Action Network says the process parallels that which occurs in the United States, where policy movement at the federal level occurs only once community after community and state after state act. Kraus and Chapman shared their unique perspectives and case studies on grassroots in a November Council webinar. Lees verder »

18 11
2013

Lobbyen in Brussel: hoe werkt dat eigenlijk?

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

 Net als lobbyen in ‘Den Haag’ is het echt geen kwestie van achterkamertjes, maar sommige zaken werken wél net anders op Europese schaal. Ook voor Europees beleid geldt dat iedereen invloed kan uitoefenen op besluitvormingsprocessen; Brussel is letterlijk om-de-hoek. Maar… dan moet je wel weten waar en bij wie je moet zijn en hoe de processen zijn ingericht. En je moet van tevoren goed nagedacht hebben over je strategie, je plan van aanpak en over wat je precies wilt bereiken.

Samen met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag organiseert Logeion de tweedaagse studiereis naar Brussel, inclusief bezoek aan het Europees Parlement. Tijdens het programma wordt ingegaan op de werking van het besluitvormingsproces, de verschillende instellingen en de wijze waarop je invloed kan uitoefenen op beleid. Michiel Krijvenaar, public affairs specialist, verbonden aan Van Belang & Partners en bestuurslid Logeion-vakgroep Public Affairs, stelde samen met Arthur van Buitenen, Folkert Reith en verschillende andere betrokkenen een mooi inhoudelijk programma samen. We zullen veel ontmoetingen hebben met alle ruimte voor het delen van kennis, maar vooral ook veel tijd om je kennis te vergroten van het public affairs vak.

Aan de hand van de actuele en interessante case over dataprivacy gaan we gezamenlijk flink aan de slag. Ontmoetingen met leden van het Europees Parlement, lobbyisten en public affairs vakgenoten zorgen voor inzicht in de lobbypraktijk.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland is gevestigd aan de Hofvijver, vlakbij het Binnenhof in Den Haag. Al meer dan 40 jaar vormt zij een directe link tussen Nederland en de Europese Commissie. Een team van 20 medewerkers wil Nederlandse burgers, organisaties en media beter informeren over Europese zaken d.m.v. een uitgebreide perswerking en publiekscommunicatie. Daarnaast vervult de Vertegenwoordiging ook een diplomatieke en politieke functie en volgt zij nauwgezet de politieke en economische ontwikkelingen in Nederland. Op deze manier wil de Europese Commissie het wederzijdse begrip en de communicatie tussen de lidstaten en de Commissie versterken.

27 02
2013

bijzonder hoogleraar public affairs

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Stichting Bijzondere Leerstoel Public Affairs zoekt hoogleraar

De Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) heeft de Stichting Leerstoel Public Affairs opgericht die bij de Faculteit Campus Den Haag een bijzondere leerstoel heeft gevestigd onder de naam: “Public Affairs (op het snijvlak van het publieke en private domein)”.

De BvPA heeft bijna 600 leden, waaronder pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting.

De missie van de BVPA is drieledig: (1) in de eerste plaats streeft de BvPA ernaar om de professionaliteit van haar leden te verhogen door hun kennis, vaardigheden en informatie aan te bieden die betrekking hebben op het vakgebied; (2) ten tweede wil de BvPA de bekendheid van het vakgebied van public affairs bij een breder publiek onder de aandacht brengen; (3) ten slotte wil de BvPA de reputatie van het beroep versterken in de samenleving en de leidende woordvoerder van het beroepsveld zijn. Lees verder »

1 09
2012

grass roots strategist

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Ed Grefe, long-time public affairs and grassroots expert

ProActive recently launched PR Trends, a new series of short video interviews with leaders in the communications industry. Watch the first in the series featuring long-time public affairs and grassroots expert, Edward Grefe.

Edward A. Grefe is an Adjunct Professor of Grassroots Politics and Issues Management at the George Washington University’s Graduate School of Political Management (GSPM). Ed has spent more than 40 years in communications and politics. He has been a journalist, legislative aide, political strategist, corporate public affairs executive, entrepreneur, grassroots organizer, fund raiser, and relational database innovator. He has handled more than 250 campaigns and has been hailed by the prestigious Public Affairs Council as “the inventor of corporate grassroots programs.”

9 07
2012

oppositioneel effect

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

In de regeerperiode van het minderheidskabinet Rutte-1 (VVD en CDA), door de PVV gedoogd, heeft de oppositie, ondanks al het gekef, geen enkel wetsvoorstel kunnen blokkeren.  Uit onderzoek van de stemmingen in de Tweede Kamer tussen 14 oktober 2010, de dag waarop het kabinet onder leiding van Mark Rutte werd beëdigd, en de val van dat kabinet op 23 april 2012 blijkt dat alle 218 wetsvoorstellen, waarover in die periode door handopsteken is gestemd, zijn aangenomen. De hamerstukken zijn niet meegeteld.

De regeringspartijen, de SGP en gedoogpartij PVV stemden het meeste voor. De Partij voor de Dieren en de SP waren de grootste dwarsliggers. De Partij voor de Dieren zag geen heil in 63 van de 218 wetsvoorstellen, de SP gaf in 56 gevallen geen steun.

Tweede Kamerleden dienden onder het kabinet-Rutte 791 keer een voorstel in om een wetsvoorstel te wijzigen. Daarvan werden er 271 aangenomen. Dat betekent dat ruim 34 procent van deze amendementen succes had.

Lees verder »

6 05
2012

reputatie door de lobbyist

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Public affairs en reputatiemanagement: bijeenkomst van de BvPA op dinsdag 15 mei 2012, Dudok Den Haag

Wat is het belang en het doel van reputatiemanagement voor een organisatie? – Welke rol speel de public affairs professional c.q. lobbyist daarin? – Wat is de interactie met corporate communicatie? – Welke middelen, methodes en technieken zet je in op het public affairs vlak? – Wat is het belang van de betrokkenheid van de (relevante) stakeholders? – Hoe meet je het succes van het reputatiemanagement? – Wanneer en hoe maak je onderscheid tussen de langetermijn doelstellingen en de onvermijdelijke druk tot snelle “lobby-succesjes”? – Hoe om te gaan met de (politieke) waan van de dag versus het langetermijn bouwen van draagvlak? – Hoe het bedrijfsbelang te verenigen met het (gewenste?) maatschappelijk draagvlak?

Wendy de Wild (manager public affairs Prorail) en Gijs Dröge (Public Green) zullen het onderwerp vanuit hun eigen expertise en ervaringen inleiden, gevolgd door debat met de aanwezigen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Studio Dudok, Hofweg 1a in Den Haag van 18.30-20.00 uur.

Bron: BvPA

29 03
2012

2000 Haagse lobbyisten

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Erik van Venetië, lobbyadviseur, signaleert een ‘enorme toename’ van het aantal lobbyisten op en rond het Binnenhof. ‘Op één Kamerlid lopen ruwweg zeven fulltime lobbyisten rond in Den Haag,’ zegt de medeauteur van ‘Het Grote Lobbyboek’, maar harde cijfers heeft hij niet.

‘Er is de laatste jaren een gestage groei geweest van de public affairs-professionals,’ zegt BvPA-voorzitter Frans van Drimmelen.  Ruim twaalf jaar geleden begon de voorganger van de BVPA , het Public Affairs Platform, met ruim 35 leden, waar de oprichter van pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting het lidnummer 17 had. Nu telt de beroepsvereniging ruim 500 leden.

In vergelijking met tien jaar geleden blijken ook (lagere) overheden, ZBO’s en overheidsorganisaties te zijn gaan lobbyen. Zo’n 30 procent van de mensen in het vak is tegenwoordig in dienst van een decentrale overheid.

In Den Haag wordt – naast de fulltime adviseurs/lobbyisten – ook gelobbyd door directeuren corporate affairs, managers public affairs en de (onafhankelijke) voorzitters van bedrijven en andere – maatschappelijke – organisaties. Ook is er een grote groep ‘hobbylobbyist’:  ongeruste burgers die in hun eentje of in kleine lobbygroepen aandacht vragen bij Kamerleden, vaak met behulp van internet.

Trend is een afnemende belangstelling onder Kamerleden voor topfiguren, de bobo’s. Het is daarom aan te raden niet alleen met de directeur naar de Tweede Kamer te komen, maar ook met iemand die het echte werk kent.

Bron: SC online

30 12
2011

vier gedragsregels lobbyisten

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

PR/PA-functionarissen (lobbyisten) krijgen toegang tot de gebouwen van de Tweede Kamer nadat zij zich bij de stafdienst Voorlichting hebben gelegitimeerd en hebben aangetoond voor welke instelling of organisatie zij werkzaam zijn. Dit laatste via een originele ondertekende brief van de opdrachtgever, waarin de reden van het bezoek wordt omschreven.

Ten aanzien van de aanwezigheid van lobbyisten in de gebouwen van de Tweede Kamer zijn een aantal algemene gedragsregels van toepassing:

1. Dagpassen worden alleen uitgereikt aan lobbyisten die bij Voorlichting kunnen aantonen dat zij een vergadering willen bijwonen die gerelateerd is aan het werkveld waarbinnen de lobbyist werkzaam is of indien men die specifieke dag afspraken heeft met één of meerdere Kamerleden.

2. Lobbyisten dienen vooraf een afspraak te maken voor gesprekken met leden, waarbij zij in voorkomende gevallen aangeven of zij worden vergezeld door derden. Dit om te voorkomen dat een lid zich “voelt overvallen”. De praktijk wijst echter ook uit dat voor of na een debat een lobbyist zich direct bij een hem/haar bekend Kamerlid meldt. Maar ook in deze gevallen geldt de fatsoensregel dat gevraagd wordt of de ontmoeting schikt.

3. Het is lobbyisten niet toegestaan zich op te houden in de werkkamers van de Kamerleden indien zich daar niemand bevindt.

4. Lobbyisten kunnen via de stafdienst Voorlichting in het bezit komen van een vast toegangsbewijs voor de gebouwen van de Tweede Kamer (met een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar). Om in aanmerking te komen voor een vaste pas dienen lobbyisten voor hun werk vrijwel dagelijks in de Tweede Kamer te zijn. Een brief van de opdrachtgever kan hierover uitsluitsel geven.

In het geval lobbyisten bovengenoemde gedragsregels overtreden, kan de stafdienst Voorlichting overgaan tot het opleggen van een waarschuwing. Een dergelijke berisping kan zowel mondeling als schriftelijk aan de lobbyist in kwestie en/of de werkgever worden meegedeeld. In het uiterste geval of bij herhaalde overtreding van de gedragsregels kan Voorlichting een toegangspas tijdelijk dan wel definitief innemen.

2 02
2011

lobbyist aan banden

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Commissie legt de bevoegdheden van voormalig eurocommissaris Günter Verheugen als lobbyist aan banden. Verheugen had tot februari 2010 de portefeuille Industrie in handen, maar staat nu aan het hoofd van een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in Europese politiek.

De Commissie gaat niet zover Verheugen een lobbyverbod op te leggen, maar de Duitse ex-politicus mag over een periode van meer dan twee jaar geen contact opnemen met zijn voormalige diensten en een hele reeks ondernemingen. Het verbod is terugwerkend vanaf zijn ontslag als commissaris tot april 2012.

Verheugen richtte ‘The European Experience Company GmbH’ op samen met zijn vriendin Petra Erler, die zijn kabinetschef was in de Europese Commissie. Bovendien “vergat” Verheugen zijn nieuwe activiteiten als lobbyist aan te geven bij het bevoegde ethisch comité van de Commissie, wat sinds eind jaren ’90 verplicht is. Dat dat comité nu de activiteiten van Verheugen aan banden legt, heeft hij te danken aan het feit dat hij en zijn vriendin “niet voldoende meewerkten” met het onderzoek, zo luidt de uitleg. Het ethisch comité ontving niet alle gegevens die het had opgevraagd over het lobbybureau in Potsdam.

Bron: Belga